لیست مقالات
عنوان اصلی مقاله نوع مقاله زبان مقاله تاریخ دریافت نام مجله تاریخ مجله
Role of Calcium Channels in Resuscitation of Hemorrhagic Shock associated with Hypothermia in Male Rats          
Effect of ATP-Mg Cl2 in resuscitation of hemorrhagic shock in rats. Journal of Yafte          
of ATP-Mg Cl2 in resuscitation of hemorrhagic shock in rats          
Effect of Mild Hypothermia in resuscitation of hemorrhagic shock in Denervation rats          
Level of Metabolites of Nitric Oxide in Intravenous Glucose tolerance Test in Type 2 Diabetes پژوهشی فارسی      
The Effect of the Maternal Hypothyroidism on carbohydrate metabolism in adult rats پژوهشی        
The Effect of the Maternal Hypothyroidism on carbohydrate metabolism in adult rats پژوهشی فارسی      
3'-untranslated region variants of vitamin D receptor gene and polycystic ovary syndrome risk پژوهشی انگلیسی 2014    
3'-untranslated region variants of vitamin D receptor gene and polycystic ovary syndrome risk پژوهشی انگلیسی 2014    
Parathyroid hormone gene rs6256 variant and calcium sensing receptor gene rs1801725 variant are not associated with susceptibility to colorectal cancer پژوهشی انگلیسی 2014    
Is there an association between variants in candidate insulin pathway genes IGF-I, IGFBP-3, INSR, and IRS2 and risk of colorectal cancer in the Iranian population? پژوهشی انگلیسی 2012 Asian Pac J Cancer Prev 2013
Lack of associations between Vitamin D metabolism-related gene variants and risk of colorectal cancer. پژوهشی انگلیسی 2013 Asian Pac J Cancer Prev 2014
Resistin -420C>G promoter variant and colorectal cancer risk. پژوهشی انگلیسی 2014 Int J Biol Markers. 2014
Resistin -420C>G promoter variant and colorectal cancer risk. پژوهشی انگلیسی 2014 Int J Biol Markers. 2014
Effect of neonatal hypothyroidism on carbohydrate metabolism, insulin secretion, and pancreatic islets morphology of adult male offspring in rats. پژوهشی انگلیسی 2012   2013
The effect of maternal hypothyroidism on the carbohydrate metabolism and insulin secretion of isolated islets in adult male offspring of rats پژوهشی انگلیسی   hormone metabolic research 2010
The effect of maternal hypothyroidism on the carbohydrate metabolism and insulin secretion of isolated islets in adult male offspring of rats. پژوهشی انگلیسی   European Journal of Physiology  
Experimental Investigation of a Two-Stage Solar Humidification–Dehumidification Desalination Process پژوهشی انگلیسی 1391/02/13 Desalination 2013/10/18
Generalized Lymphadenopathy in Infancy; a Case Report Case Report انگلیسی   Indian journal of pediatrics Feb 2013;
ارتباط افسردگی با حمایت‌های اجتماعی در بیماران مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز پژوهشی فارسی 1389/09/16 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
فرصت مطالعاتی اخلاق پزشکی در مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی فارسی   اخلاق و تاریخ پزشکی 1389/07/01
دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نسبت به اتانازی در سال 1388 پژوهشی فارسی 1390/05/12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
الگوی اسلامی– ایرانی توسعه در حوزه علم و فناوری سلامت پژوهشی فارسی 1389/09/08 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
اسرار علمی وضو از دیدگاه بهداشتی و پزشکی پژوهشی فارسی 1389/09/15 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
Addressing Ethical Considerations and Authors’ Conflict of Interest Disclosure in Medical Journals in Iran پژوهشی انگلیسی   Journal of Bioethical Inquiry 2012/12/03
URTICA DIOICA L. IN TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS پژوهشی انگلیسی   IJPRBS 2012/11/01
HAS THE NATURAL RAW HONEY ANY EFFECT ON HIV INFECTION? پژوهشی انگلیسی   IJPRBS 2012/11/01
بررسی و مقایسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی شهر قم در سال های 88-86 پژوهشی فارسی 1389/07/13 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1391/07/01
بررسی تولید انرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک در پیل سوخت میکروبی پژوهشی فارسی   مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/10/02
Comparison of PCR Technique with MPN Method in Identification of Coliform Bacteria in Water پژوهشی انگلیسی   Archives Des Sciences 2012/04/02
حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک پژوهشی فارسی 1389/05/23 مجله تحقیقات نظام سلامت 1389/02/01
Kinetic Activity of Isolated Nitric-oxide Synthase Enzyme from Sheep Kidney پژوهشی فارسی 1390/12/27 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1391/10/15
Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Shahroud, Semnan Short Communication انگلیسی   مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 2012/10/10
Evaluation of Collection and Disposal of Hospital Waste in Hospitals and Healthcare Centers Letter to the Editor انگلیسی   مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 2012/10/10
بررسی تاثیر آموزش بر تغییرات فعالیت جنسی در بارداری پژوهشی فارسی   زنان، مامايي و نازايي 1391/05/14
بررسی شیوع کمبود کلسیم و عوامل موثر بر آن در زنان باردار و نوزادانشان پژوهشی فارسی 1390/12/16 فصلنامه دانش و تندرستی 1391/01/01
بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH در بیمارستان‌های استان قم پژوهشی فارسی 1390/05/22 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/07/01
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای AAM1 و EPH پژوهشی فارسی 1391/01/06 مجله تحقیقات نظام سلامت 1391/05/01
ارائه يک روش نرم افزاری جهت استفاده از ارزيابی ريسک در بهينه سازی اقدامات حفاظت حريق ساختمان پژوهشی فارسی 1390/03/02 مجله سلامت کار ایران 1391/01/01
Acute ischemic non-embolic stroke and serum level of uric acid پژوهشی انگلیسی   iranian journal of neurology 2012/01/02
impact of simulated patients on teaching the sexually transmitted diseases(STDs)to medical student in iran Letter to the Editor انگلیسی   Electronic Physician 2012/07/02
همبستگی اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 90-1389 پژوهشی فارسی 1390/10/12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/08/01
medical tourism in iran:attitude and challenges پژوهشی انگلیسی   Electronic Physician 2012/04/02
Occurence of aflatoxin M1 in two dairy products by ELISA in central part of Iran پژوهشی انگلیسی   life Science journal 2012/09/25
Comparison of Azithromycin and Clarithromycin Triple Therapy Regimens for Helicobacter Pylori Eradication in hemodialysis Patients پژوهشی انگلیسی   Nephro-Urology Monthly 2012/06/01
ارزش تشخیصی تست بدون استرس در پیشگویی بروز عواقب نامطلوب جنینی در زنان باردار پرخطر پژوهشی فارسی 1390/11/08 مجله زنان مامایی و نازایی ایران 1391/04/01
عوامل موثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش پژوهشی فارسی 1390/09/05 مجله تحقیقات نظام سلامت 1391/01/01
وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان پژوهشی فارسی 1390/09/06 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1391/04/01
Determinants of childhood obesity in representative sample of children in north East of iran پژوهشی انگلیسی   Hindawi publishing corporation 2012/07/15
OBESITY AND METABOLIC SYNDROME AMONG A REPRESENTATIVE SAMPLE OF IRANIAN ADOLESCENTS پژوهشی انگلیسی   SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND P 2012/05/01
مقایسه دو روش آموزش سخنرانی و ترسیم نقشه مفهومی بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان پژوهشی فارسی 1390/10/28 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1391/06/01
Pattern of self-medication with analgesics among Iranian University students in central Iran پژوهشی انگلیسی   J Family Community Med 2012/08/01
Efficiency of Reactive Black 5 dye removals and determination of Isotherm Models in aqueous solution by use of activated carbon made of walnut wood پژوهشی انگلیسی   RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT 2012/09/03
Performance Evaluation of Different Filter Media in Turbidity Removal from Water by Application of Modified Qualitative Indices پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Public Health 2012/04/02
اپیدمیولوژی بیماری پدیکولوزیس (شپش سر) و عوامل همراه آن در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه استان قم، سال 1389 پژوهشی فارسی 1390/03/05 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/07/01
تعيين ناقلين ليشمانيوز جلدي به روش مولكولي PCR در روستاهاي بخش مركزي استان قم پژوهشی فارسی 1390/10/01 بيماري هاي عفوني و گرمسيري 1391/04/01
Epidemiological Features of Malaria in Qom Province from 2001 to 2011 پژوهشی انگلیسی   مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 2012/10/01
بررسی وضعيت اپيدميولوژی سل ريوی و عوامل مرتبط با آن در استان قم طی سال های 89– 1381 پژوهشی فارسی 1390/11/09 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1391/04/01
بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان پژوهشی فارسی 1391/01/27 مجله تحقیقات نظام سلامت 1391/05/01
مقايسه ي كيفيت زندگي زنان مبتلا به پوكي استخوان با زنان سالم پژوهشی فارسی 1390/11/19 غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1391/06/01
ميزان آگاهی دانشجويان علوم پزشکی قم از حقوق بيمار در سال 1389 پژوهشی انگلیسی 1390/06/12 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1391/05/01
مقایسه شیوه‌های مختلف تغییر وضعیت بیماران بر عوارض عروقی بعد از آنژیوگرافی کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده پژوهشی فارسی 1390/06/15 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/07/01
مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و طلاب حوزه علمیه شهر قم، سال 1388 پژوهشی فارسی 1389/09/28 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
میزان آگاهانه بودن و کیفیت اخذ رضایت‌نامه در بیماران بستری تحت عمل جراحی در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان، سال 1388 پژوهشی فارسی 1389/09/08 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
نماز و بهداشت جنسی پژوهشی فارسی 1389/09/15 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
مشکلات و موانع انجام فریضه نماز در بیماران بستری بیمارستان نکویی قم، سال 1388 پژوهشی فارسی 1389/10/19 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
مشارکت والدین در مراقبت فیزیکی - روانی از کودکان بستری: دیدگاه کارکنان بهداشتی درمانی پژوهشی فارسی 1389/12/18 نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 1390/07/02
The prevalence of symptoms of asthma and allergic diseases through ISSAC method in teenagers پژوهشی انگلیسی   مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 2012/06/01
Treatment effect of iron tablets on women in productive age with iron deficiency anemia and vascular headaches پژوهشی انگلیسی   Pak J Med sci 2012/04/02
ارتباط نقایص شناختی با مهارت‌های ابزاری مراقبت از خود در بیماران اسکیزوفرنی مراجعین به بخش روانپزشکی قم، سال 1389 پژوهشی فارسی 1390/03/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/04/01
فرآيند انعقاد، لخته‌سازي و اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه پساب صنايع تصفيه دوم روغن پژوهشی فارسی 1389/06/25 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/04/01
فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های تحمل کننده کروم در پساب صنایع استان قم پژوهشی انگلیسی 1389/10/06 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/04/01
گزارش یک مورد ابتلای همزمان به بیماری های تب مالت و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو Case Report فارسی   مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/04/01
گزارش یک مورد مرگ بر اثر ابتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو Case Report فارسی   دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1391/04/01
اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن پژوهشی انگلیسی   طب نظامي 1391/01/01
Mosquito (Diptera: Culicidae) Fauna of Qom Province, Iran پژوهشی انگلیسی   j arthropod-borne dis 2012/06/30
بررسي رابطه هوش هيجاني و موفقيت مديران آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان پژوهشی فارسی 1389/05/09 فصلنامه دانش و تندرستی 1390/10/01
نگرش مردم نسبت به سالمندان در استان گلستان در سال 1387 پژوهشی فارسی 1390/06/06 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1390/07/01
تفاوت جنسيتی و هوش هيجانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان Brief Report فارسی 1390/05/08 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1390/07/01
ارزیابی فاصله بین انتظارات و ادراکات مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی شهر گرگان پژوهشی فارسی 1389/07/07 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1390/07/07
Treatment Spent Filter Backwash Water using Dissolved Air Flotation (DAF) in Isfahan WTP پژوهشی انگلیسی   Water Practice & Technology 2007/09/01
بررسي نقش منافع و موانع درك شده در انجام رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران ديابتيك پژوهشی فارسی 1390/05/06 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
تبيين نقش خودكارآمدي (Self-efficacy)در خودمراقبتي بيماران ديابتي پژوهشی فارسی 1390/09/10 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
بررسي تأثير آموزش جنسي بر كاهش تعارض زوجين شهر اصفهان پژوهشی فارسی 1390/06/04 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
جايگاه حمايت اجتماعي در خودمراقبتي بيماران مبتلا به ديابت؛ مطالعه مروري مروری فارسی 1390/05/25 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
Understanding determinants of socioeconomic inequality in mental health in Iran's capital, Tehran: a concentration index decomposition approach پژوهشی انگلیسی   International Journal for Equity in Health 2012/03/26
بررسي راندمان حذف کدورت در سيستم شناورسازي با هواي محلول و مقايسه آن با فرايند ته نشيني ساده پژوهشی فارسی 1388/06/09 مجله پژوهش آب ايران 1390/01/01
Prevalence of Asthma in Children of Chemical Warfare Victims پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Pediatrics, 2011/09/01
Phenotyping of circulating CD8+ T cell subsets in human cutaneous leishmaniasis پژوهشی انگلیسی   Microbes and Infection 2012/07/01
Association of inflammatory biomarkers with sleep disorders in hemodialysis patients پژوهشی انگلیسی   Acta Neurologica Belgica 2012/02/01
تاثير خاطره گويي گروهي بر احساس تنهايي و نياز به تعلق خاطر سالمندان پژوهشی فارسی   مجله سلامت و مراقبت 1390/01/01
فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بيمارستان 5 آذر گرگان پژوهشی فارسی 1390/03/08 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1390/01/01
سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی‌گلستان: هنگام ورود به دانشگاه و يک سال بعد پژوهشی فارسی 1390/04/11 مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان 1390/01/01
ارتباط حمايت اجتماعی ادراک شده، سلامت روان و رضايت از زندگی در دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه های دولتی شهرگرگان پژوهشی فارسی 1390/03/08 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1390/01/01
The Effect of Assertiveness Training on Student's Academic Anxiety پژوهشی انگلیسی   Journal of Pakistan medical associated 2012/03/01
تعيين شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني و عوامل مؤثر بر آن در بين کارگران کارگاه‌هاي تهيه مبل خام به روش ارزيابي سريع کل بدن (REBA) پژوهشی فارسی 1390/06/14 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
Authors' reply Letter to the Editor انگلیسی   The Journal of Human Reproductive Sciences 2011/09/01
The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Children with Diabetes Mellitus پژوهشی انگلیسی   Iranian Rehabilitation Journal 2011/12/01
Asthma prevalence in Iranian guidance school children, a descriptive meta-analysis مروری انگلیسی   Journal of Research in Medical Sciences 2012/03/01
The safety and efficacy of PCNL with supracostal approach in the treatment of renal stones پژوهشی انگلیسی   International Urology and Nephrology 2011/12/01
Distribution and Risk Factors of Hepatitis B Virus Infection in the General Population of Central Iran پژوهشی انگلیسی   Hepatitis Monthly 2012/02/01
رابطه هوش هيجانی و سازگاری آموزشی در دانش‌آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی شهر تهران Brief Report فارسی 1390/03/25 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1391/02/01
اثر ضدباکتريايی عصاره متانولی چای سبز و چای سياه (Camellia Sinensis) روی سويه‌های پسودوموناس آئروژينوزا حاوی بتالاکتاماز Brief Report فارسی 1389/09/02 مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1391/01/01
Non-insulin dependent anti-diabetic activity of (2S, 3R, 4S) 4-hydroxyisoleucine of fenugreek (Trigonella foenum graecum) in streptozotocin-induced type I diabetic rats پژوهشی انگلیسی   Phytomedicine 2012/05/15
Currently used traditional phytomedicines with hot nature in Iran پژوهشی انگلیسی   Annals of Biological Research, 2011/09/01
Spatial analysis of eco-environmental risk factors of cutaneous leishmaniasis in Southern Iran پژوهشی انگلیسی   Spatial analysis of eco-environmental risk factors 2012/01/01
Prevalence of Asthma in Elementary School Age Children in Iran- A Systematic Review and Meta Analysis Study پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2011/11/26
Upgrading of Kish Island Markazi wastewater treatment plant by MBBR پژوهشی فارسی   Journal of Water Reuse and Desalination 2011/10/01
تاثیر آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زناشویی زوج های شهر اصفهان پژوهشی فارسی   تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره 1388/10/01
Comparative survey of work related musculoskeletal disorders prevalence and related factors in Iranian welders پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of medical sciences 2011/04/01
بررسی شیوع سوء رفتار با همسر و برخی از عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر اراک پژوهشی فارسی 1388/03/28 بهبود (مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه) 1388/10/01
عوامل مؤثر بر تعیین نسبت ثانویه جنسی پژوهشی فارسی 1388/10/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/01/01
جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن پژوهشی فارسی 1388/03/11 يافته (مجله دانشگاه علوم پزشكي لرستان) 1388/07/01
تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان پژوهشی فارسی 1389/08/17 مجله تحقیقات نظام سلامت 1389/10/01
مقايسه اثربخشي برنامه آموزش تغذيه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي با آموزش سنتي در افزايش وزن دوران بارداري پژوهشی فارسی 1389/06/08 مجله تحقیقات نظام سلامت 1389/07/01
بررسی وضعیت دریافت کالری و عوامل مرتبط با آن در مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی پژوهشی فارسی 1389/05/06 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1390/11/01
بررسی عوامل مؤثر بر استعمال دخانیات براساس مدل بزنف در دانشجویان پسر مشغول به تحصیل شهر کرمانشاه پژوهشی فارسی 1388/09/25 فصلنامه دانش و تندرستی 1389/10/10
Protein quality evaluation of two rice- and milk-based weaning foods پژوهشی انگلیسی   Electronic Physician 2012/01/01
تأثير نانو ذرات نقره بر روی باسيل های گرم منفی بيماری زای مقاوم به آنتی بيوتيک های بتالاکتام با طيف گسترده(ESBLs) پژوهشی فارسی 1390/05/22 مجله علوم آزمايشگاهی دانشکده پيراپزشکی گرگان 1390/07/01
Fluoride Adsorption by Pumice from Aqueous Solutions پژوهشی انگلیسی   E-Journal of Chemistry 2012/04/01
ارتباط شاخص توده بدني، ديابت و تيروئيد با استئوپروز در مراجعه كنندگان به مراكز سنجش استخوان پژوهشی فارسی   پايش 1391/01/05
A Review on Pharmacognotic and Pharmaceutical Terms Originated from Islamic Sources Meta Analysis انگلیسی   Journal of Basic and Applied 2012/04/02
Reduction of serum cholesterol in hypercholesterolemic rats by Guar gum Letter to the Editor انگلیسی   Avicenna Journal of Phytomedicine 2012/01/01
The Study of Antinociceptive Effect of Hydroalcoholic Extract of Teucrium oliverianum (A Plant Use in Southern Iranian Traditional Medicine) in Rat by Formalin Test پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2011/12/06
اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان قم طی سالهای 1388–1382 پژوهشی فارسی 1389/01/28 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/01/05
به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در بررسی عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب پژوهشی فارسی 1389/02/25 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/01/05
مقایسه اثر شیوه‌های مختلف تغییر وضعیت بر شدت کمردرد و میزان راحتی بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده پژوهشی فارسی 1390/02/18 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/01/05
تأثیر برنامه آموزش تغذیه بر افزایش وزن توصیه‌شده دوران بارداری براساس الگوی اعتقاد بهداشتی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده پژوهشی فارسی 1389/02/19 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/01/05
ارتباط فعالیت فیزیکی با زایمان زودرس پژوهشی فارسی 1389/09/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391/01/05
پايش بيولوژيکی و محيطی سرب و اثرات تماس با آن در صنعت خودرو سازی پژوهشی فارسی 1389/06/24 مجله سلامت کار ایران 1390/10/05
Internet addiction and modeling its risk factors in medical students ,iran پژوهشی انگلیسی   Indian journal of psychological medicin 2011/12/01
تجارب دانشجويان پرستاري از يادگيري مبتني بر شواهد در محيط باليني: يك مطالعه كيفي پژوهشی فارسی 1390/05/30 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390/12/01
Kinetic of degradation of two azo dyes from aqueous solutions by zero iron powder: determination of the optimal conditions پژوهشی انگلیسی   Desalination and Water Treatment 2012/03/07
ارتباط بین گروه های خونی ABO و عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی-عروقی در جمعیت عمومی استان گلستان پژوهشی فارسی 1389/08/24 فصلنامه پژوهشی خون 1390/10/10
Estimation of the regional burden of noncommunicable diseases due to obesity and overweight in Markazi province, Iran, 2006-2007 پژوهشی انگلیسی   Journal of Cardiovascular disease research 2012/03/01
بررسي اپيدميولوژي سرطان هاي خوني کودکان بر اساس داده هاي سيستم ثبت سرطان استان فارس،(1380_1387) پژوهشی فارسی 1390/03/01 دوماهنامه علمي– پژوهشي دانشگاه شاهد 1390/06/01
تفکر انتقادی در حوزه آموزش پرستاری ایران پژوهشی فارسی 1390/07/01 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390/07/01
بررسي ارتباط برخي فاكتورهاي جمعيت شناختي (دموگرافيك) با سن يائسگي طبيعي در زاهدان پژوهشی فارسی 1390/04/29 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/09/30
Examining the effect of the CaMKII inhibitor administration in the locus coeruleus on the naloxone-precipitated morphine withdrawal signs in rats. پژوهشی انگلیسی   Behavioural Brain Reaserch 2012/01/15
آسیب های اسکلتی - عضلانی و ریسک فاکتور های مرتبط با آن در محیط کار پژوهشی فارسی 1390/03/09 مجله سلامت کار ایران 1390/10/01
مقایسه تأثیر شیوه های مختلف آموزش بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی پژوهشی فارسی 1390/10/03 نشریه پرستاری ایران 1390/12/01
تاثير تجويزآهن تزريقی و خوراکی بر ميزان پاسخ دهی به اريتروپويتين صناعی در درمان آنمی بيماران همودياليزی پژوهشی فارسی 1390/03/20 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1390/11/30
Prevalence of Hepatitis D Virus Infection Among Hepatitis B Virus Infected Patients in Qom Province, Center of Iran پژوهشی انگلیسی   Hepatitis Monthly 2012/03/01
شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط با آن در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان در سال 1388 پژوهشی فارسی 1390/04/18 پوست و زیبایی 1390/07/01
كاربرد آموزش باليني بر مبناي فرايند پرستاري و بحث گروهي در دانشجويان پرستاري پژوهشی فارسی 1389/12/28 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390/11/01
Antihyperlipidemic Effects of Salvia officinalis L. Leaf Extract in Patients with Hyperlipidemia: A Randomized Double‐Blind Placebo‐Controlled Clinical Trial پژوهشی انگلیسی   Phytotherapy Research 2011/04/19
The Effectiveness of the Mupirocin Ointment in Treatment of Nasal Carriers of Staphylococcus aureus in Medical Staffs in Ali Ebne Abitaleb Hospital, Rafsanjan (Southeast of Iran) پژوهشی انگلیسی   Trends in Medical Research 2012/01/04
تاثير فعاليت بدني منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد پژوهشی فارسی 1390/02/07 مجله دانشكده پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) 1390/10/01
Spontaneous resolution of vesicoureteral reflux (VUR) in Iranian children پژوهشی انگلیسی   Nephro-Urology Monthly 2011/06/01
Effect of Hydroalcoholic Extract of Lavandula officinalis on Nicotine-induced Convulsion in Mice پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2011/11/12
Common iranian traditional herbal medicine with cold nature used as infusion پژوهشی انگلیسی   Journal of American Science 2011/09/25
Natural Zeolites as Sustainable Adsorbent for Heavy Metals Removal from Drinking Water پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Toxicology 2010/09/01
Efficacy of Anti-Interleukin-2 Receptor Antibody (Daclizumab) in Reducing the Incidence of Acute Rejection After Renal Transplantation پژوهشی انگلیسی   Nephro-Urology Monthly 2012/01/01
بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب شهری ایران پژوهشی فارسی 1390/05/12 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 1390/07/01
Etymological Review on Chemical and Pharmaceutical Substances of the Oriental Origin مروری انگلیسی   International Journal of Animal and Veterinary Adv 2012/02/15
بررسی غلظت کاتیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH پژوهشی فارسی 1390/06/02 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 1390/07/01
self-medication: risks and benefits Short Communication انگلیسی   International Journal of Pharmacology 2012/01/01
Evaluation of Physical and Chemical Quality of Drinking Water in Mianeh, Iran پژوهشی انگلیسی   َAmerican – Eurasian g. Agric 2011/08/01
رابطه بين وضعيت سلامت رواني و ميزان رضايتمندي شغلي پرسنل بيمارستانهاي شهر اراك Letter to the Editor فارسی 1389/12/03 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1390/10/01
آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها پژوهشی فارسی 1388/05/31 فصلنامه پایش 1390/01/01
بررسی تأثیر علائم و نشانه های بیماری بر کیفیت زندگی مبتلایان به آرتریت روماتوئیدمراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 پژوهشی فارسی 1385/10/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/01/09
Percutaneous nephrolithotomy complications in 671 consecutive patients: a single-center experience. پژوهشی انگلیسی   Urology Journal 2011/11/01
Chronic headache as the first symptom of an undiagnosed renal cell carcinoma Case Report انگلیسی   Case Reports in oncology 2011/09/01
بروز و عوامل خطرساز مادری مرتبط با زایمان زودرس در استان قم، سال 1386 پژوهشی فارسی 1388/07/27 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/01/01
همبستگی بین بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین پژوهشی فارسی 1389/04/27 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/09/12
بررسي شيوع خوددرماني و عوامل قابل تعديل مؤثر بر آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي در سالمندان شهر گناباد پژوهشی فارسی 1390/01/18 مجله تحقیقات نظام سلامت 1390/10/01
بررسي وضعيت سيستم اطلاعات پاتولوژي آناتوميكال در بيمارستان هاي آموزشي، درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پژوهشی فارسی 1387/09/02 مديريت اطلاعات سلامت 1390/03/25
Immune responses to Helicobacter pylori infection in children with intellectual disabilities پژوهشی انگلیسی 1390/08/12 Research in Developmental Disabilities 2012/03/01
تأثیر آموزش جرأت مندي بر اساس مدل پرسید بر میزان قاطعیت نوجوانان دبیرستانی گناباد پژوهشی فارسی 1389/11/30 مجله تخصصی پژوهش و سلامت 1390/07/02
Helicobacter pylori Seropositivity in Institutionalized Children With Down Syndrome Letter to the Editor انگلیسی   Pediatric Infectious Disease Journal 2011/12/01
Autoimmune pancreatitis mimicking carcinoma of the head of the pancreas: a case report Case Report انگلیسی 1388/09/04 journal of medical case reports 2012/01/11
Maternal risk factors associated with preterm delivery in Qom province of Iran in 2008 پژوهشی انگلیسی   Scientific Research and Essays 2012/01/09
Concentrations of Serum Zinc, Hemoglobin and Ferritin among Pregnant Women and their Effects on Birth Outcomes in Kashan, Iran پژوهشی انگلیسی 1389/08/21 Oman medical journal 2012/01/01
Mathieu repair of distal and midshaft hypospadias: risks and benefits of foreskin reconstruction versus circumcision پژوهشی انگلیسی 1389/07/12 open access journal of urology 2011/06/17
بررسی درون صفاقی هيستامين بر اضطراب در موش های بزرگ آزمايشگاهی پژوهشی فارسی 1389/08/24 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی 1390/01/01
عوامل مؤثر بر ميزان فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی اساتيد دانشگاه علوم پزشکی گلستان Letter to the Editor فارسی 1389/10/01 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390/07/01
کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض ریوی گاز خردل شهرستان سردشت سال 1384 پژوهشی فارسی 1388/08/19 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/10/01
کارایی صافی درشت دانه افقی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج پژوهشی فارسی 1390/04/02 ارمغان دانش 1390/07/01
Evaluation of biochemical urinary stone composition and its relationship to tap water hardness in Qom province, central Iran پژوهشی انگلیسی 1390/02/12 International Journal of Nephrology and Renovascul 2011/11/18
بررسی تاثیر خاطره گروهی برمیزان عزت نفس و رضایت از زندگی سالمندان پژوهشی فارسی 1390/04/12 مجله دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1390/09/01
تاثیر مکمل سازی گلوکز وگلوتامین طی 4 هفته تمرین تناوبی - استقامتی وامانده ساز بر عوامل رشدی سرم مردان غیر ورزشکار پژوهشی فارسی 1389/06/06 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/09/12
Transperitoneal laparoscopic heminephrectomy in duplex kidneys: a one centre experience پژوهشی انگلیسی 1390/11/02 german medical science 2012/02/09
تحلیل روند میزان بروز سل با استفاده از مدل رگرسیون قطعه‌ای خطی در ایران طی سالهای 87-1343 پژوهشی فارسی 1389/06/28 مجله اپيدميولوژي 1390/10/01
اپیدمیولوژی بیماری سل در ایران(87-1380) پژوهشی فارسی 1390/11/03 مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1390/07/01
How Effective is Swedish Massage on Blood Glucose Level in children with Diabetes Mellitus? پژوهشی انگلیسی 1389/11/14 Acta Medica Iranica 2011/09/01
changing language: response to a change in conducting weekly rounds Letter to the Editor انگلیسی 1389/08/10 education for health 2011/08/01
association of sterile pyuria and coronary artery aneurysm in kawasaki syndrome پژوهشی انگلیسی 1389/09/03 Acta Medica Iranica 2011/09/01
relationship betwee arterial blood pressure and body mass index of school age children of southern region of iran پژوهشی انگلیسی 1389/09/14 Acta Medica Iranica 2011/11/04
شیوع علایم آسم و بیماری های آلرژیک با روش ISSAC در نوجوانان شیراز در سال 88 پژوهشی فارسی 1389/10/27 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1390/11/01
saliva- based creatine kinase MB measurement as a potential point - of- care testing for detection of myocardial infarction پژوهشی انگلیسی   clin oral invest 2011/06/18
fabrication optimization of acrylonitrile butadiene(ABS) polyvinylpyrrolidone (PVP) nanofiltation membrane using response surface methodology پژوهشی انگلیسی 1390/04/19 Desalination 2011/10/03
Acute glomerulonephritis:A 7 years fllow up of children in center of IRAN پژوهشی انگلیسی 1389/01/22 Acta Medica Iranica 2011/06/02
همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان های استان قم پژوهشی فارسی 1388/06/09 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/06/12
ارزیابی خطر حریق و نقش یک برنامه امداد، تخلیه و مراقبت بر میزان کاهش سطح آن در یک بیمارستان پژوهشی فارسی 1389/02/19 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/06/12
دوکسپین موثرتر از نورتریپتیلین و دارونما در درمان سندروم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال: کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی سه سوکور با دارو نما پژوهشی فارسی 1390/02/12 مجله دانشكده پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 1390/06/01
ارزیابی فنی، اقتصادی و بهداشتی کاربرد آب شیرین کن های خانگی (سیستم اسمز معکوس) در منازل شهر قم پژوهشی فارسی 1388/08/11 آب وفاضلاب 1390/07/09
بررسی وضعیت پیشگیری از بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان بالای 35 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال86 پژوهشی فارسی 1387/4/20 فيض (مجله دانشگاه علوم پزشكي كاشان) 1388/01/12
ابعاد مختلف کیفیت زندگی در زنان باردار پژوهشی فارسی 1387/10/07 فصلنامه پایش 1388/10/1
بررسی تاثیر آموزش در پیشگیری ار عفونت های بیمارستانی پژوهشی فارسی   فصلنامه علمی تخصصی و پژوهشی بیمارستان 1387/1/1
مشکلات آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1387 پژوهشی فارسی   فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد 1386/07/01
بررسی چگونگی پیروی از رژیم دارویی و ارتباط آن با باورهای بهداشتی در مبتلیان به پر فشاری پژوهشی فارسی 1384/8/4 فصلنامه پرستاري ايران 1384/1/1
بررسی تاثیر پماد نیتروگلیسیرین بر دیسمنوره اولیه دردانشجویان ساکن در خوابگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1378 پژوهشی فارسی   مجله دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ته 1380/07/01
مقایسه وضعیت فیزیکی و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و میزان رضایت مندی بیماران در بیمارستان های دولتی و خصوصی استان قم پژوهشی فارسی 1387/04/13 مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران 1388/6/1
فراوانی زایمان سخت و برخی عوامل مستعدکننده آن پژوهشی فارسی 1387/10/07 نشریه پرستاری ایران 1388/12/1
همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشی فارسی 1388/02/09 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/08/08
مقايسه نتايج N.S.T. (آزمون بدون استرس) با شمارش حركت جنين توسط مادر و محقق پژوهشی فارسی   مجله زنان مامایی و نازایی 1380/01/01
تجارب دانشجویان از تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله و کار در گروه های کوچک : یک مطالعه کیفی پژوهشی فارسی   مجله دانشكده علوم پزشكي سبزوار(اسرار) 1389/06/20
بررسی شیوع کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر قم پژوهشی فارسی   مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1389/09/01
وضعیت دریافت کالری در مادران باردار و عوامل همراه آن در مراکز بهداشتی -درمانی قم , سال 1386 پژوهشی فارسی 1388/06/16 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1389/12/24
تاثیر دهان شویه برگ گیاه بارهنگ در پیشگیری از التهاب دهان ناشی از شیمی درمانی پژوهشی فارسی   پژوهنده 1382/05/01
شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل همراه با آن در شهرستان قم پژوهشی فارسی 1388/03/06 مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1389/03/01
بکار گیری شیوه یservice lerning در آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه ی بهداشت پژوهشی فارسی 1388/02/19 مجله مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی 1389/06/05
نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین پژوهشی فارسی   اخلاق و تاریخ پزشکی 1389/11/01
اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر قم، 1381 پژوهشی فارسی   مجله پزشکی هرمزگان 1383/04/01
تأثير رنگ نانو سيلور در كاهش سطح آلودگي قارچ‌هاي محيطي بيمارستان پژوهشی انگلیسی 1388/08/28 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1390/07/02
Congenital hepatic fibrosis leading to cirrhosis and hepatocellular carcinoma: a case report Case Report انگلیسی 1389/11/14 journal of medical case reports 2011/04/22
گزارش یک مورد هیستیوسایتومای فیبری بدخیم 11Kg در یک بیمار54 ساله Case Report فارسی 1389/11/14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/06/12
عوامل باکتریایی موثر در ایجاد عفونت های پس از سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان نکویی-هدایتی قم، سال های 1389-1388 پژوهشی فارسی 1389/06/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/07/02
برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز پژوهشی فارسی 1389/06/23 كومِش 1390/07/01
مطالعه فون و فعالیت ماهانه پشه خاکی ها در کانون لیشمانیوز جلدی دهستان قمرود استان قم سال 1388 پژوهشی فارسی 1389/06/04 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/06/12
بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی جاده ای در استان قم پژوهشی فارسی 1388/12/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/03/30
اثر استازولامید بر توان زیستی سلول های سرطان سینه در رده سلولی T-47D پژوهشی فارسی 1389/05/16 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/01/06
بررسی شاخص کیفیت هوا و غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی در هوای شهرقم پژوهشی فارسی 1389/05/30 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/03/30
مقایسه دو روش خود آموزی(لوح فشرده و کتابچه ) برای آموزش پزشکان عمومی در مورد گزارش دهی بیماری ها پژوهشی فارسی 1389/10/10 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1390/04/01
A 41-Year-OldMan with Two Types ofMetachronous Peptic Ulcer Complication due to Zollinger-Ellison Syndrome—Regression of Pancreatic Primary after Chemoembolization of Hepatic Metastases: A Case Report Case Report انگلیسی 1390/02/29 Case Reports in Medicine 2011/07/31
گزارش یک مورد نادر بیمار مبتلا به سالک با بیش از 29 زخم حاد Case Report فارسی 1389/04/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/03/30
نقش عوامل فردي و محيطي موثر در ايجاد سرطان كولوركتال پژوهشی فارسی 1389/04/02 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1390/07/01
كاربرد جدول عمر در تحليل بقاي مبتلايان به سرطان مثانه پژوهشی فارسی 1389/06/07 مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1390/05/01
مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی فیلم و مقاله مروری(پاورپوینت) در افزایش آگاهی، نگرش، و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان پژوهشی فارسی 1389/07/07 دانشور پزشکی 1389/10/01
یررسی تاثیر مکمل های روی ویتامین A بر الگوی رشد کودکان زیر پنج سال و تاثیر آن بر ابتلا به عفونت های اسهالی و تنفسی پژوهشی فارسی 1388/11/07 مجله پزشكي هرمزگان 1390/04/01
شیوع وابستگی به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پژوهشی فارسی 1389/06/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1390/04/01
Determination of detergent in tehran ground and surface water پژوهشی انگلیسی   American-eurasian j.Agri. & Environ. sci. 2011/05/01
بررسی کارایی پوکه معدنی اصلاح شده با اسید کلرید ریک در تصفیه پساب های نساجی پژوهشی فارسی 1389/12/04 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 1390/01/01
تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان پژوهشی فارسی 1389/12/23 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار 1390/04/01
فراوانی افسردگی در مبتلایان به بیماری انسداد مزمن ریوی در شهر قم سال 1387 پژوهشی فارسی 1389/07/13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/03/30
assessment of propofol usefulness as an anesthetic agent during colonoscopy پژوهشی انگلیسی 1390/08/20 middle east journal of digestive diseases 2011/03/28
یافته های تشخیصی بیماران تحت کولونوسکوپی در بیمارستان حضرت معصومه(س) قم طی سال های 1386-1387 پژوهشی فارسی 1389/05/30 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1390/03/30
unexplained infertility as primary presentation of celiac disease,a case report and literature review Case Report انگلیسی 1389/03/22 Iranian Journal of Reproductive Medicine 2011/06/26
isolated vitamin B12 deficiency in patient with celiac sprue Case Report انگلیسی   Pak J Med sci 2011/06/01
transverse testicular ectopia, a case report and review of literature Case Report انگلیسی   german medical science 2011/07/07
genitourinary system trauma after 2003 bam earthquake in kerman,iran پژوهشی انگلیسی   therapeutics and clinical risk managment 2011/03/28
evaluation of prostate cancer prevalence in iranian male population with increased PSA level, a one center experience پژوهشی انگلیسی   cancer managment and reseach 2011/06/27
Evaluation of epidemiology,safety,and complications of male circumcision using conventional dissection surgery: experience at one center پژوهشی انگلیسی 1390/01/02 open access journal of urology 2011/05/01
A Huge Ovarian Cyst In A Middle – Aged Iranian Female Case Report انگلیسی   Case Reports in oncology 2010/05/07
Comparison the effects of two educational methods on knowledge, attitude and practices of arak physicians about breast cancer پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2010/09/17
A Huge Renal Cell Carcinoma, Nine Years after Its Primary Diagnosis and Obligate Observation Case Report انگلیسی   Case Reports in oncology 2010/09/11
An Improved delivery System For Bladder Irrigation پژوهشی انگلیسی   Transactions of the royal society of tropical medi 2010/09/22
Aqueous Cadmium Removal by Adsorption on Barley Hull and Barley hull Ash پژوهشی انگلیسی   Asia Journal of Chemistry 2010/11/01
Comparing lifestyles,social support,body mass index and history of menses between mashhad university of medical sciences students with and without primary dysmenorrheal پژوهشی انگلیسی   Scientific Research and Essays 2010/09/18
Biological evaluation of protein quality of two homemade cereal/legume mixtures and a commercial weaning food پژوهشی انگلیسی   Electronic Physician 2010/08/02
""Assessment Of Raw Leachate Characteristics and Its Pretreatment by Lime پژوهشی انگلیسی   Asia Journal of Chemistry 2010/08/01
Comparative evaluation of prophylactic single-dose intravenous antibiotic with postoperative antibiotics in elective urologic surgery. پژوهشی انگلیسی   Therapeutics and Clinical Risk Management 2010/11/12
Contribution of maternal demographic and medical factors to the risk of prematurity in Qom hospitals پژوهشی انگلیسی   Macedonian Journal of Medical Sciences 2011/03/15
Effect of diltiazem on retention and retrieval of memory in young and aged mice پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2010/11/01
Efficiency Evaluation Of Qom Public And Private Hospitals Using Data Envelopment Analysis مروری انگلیسی   European Journal Of Economics , Finanse And Admini 2010/08/01
Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasonography in patients with inconclusive magnetic resonance imaging diagnosis of biliopancreatic abnormalities Case Report انگلیسی 1389/02/19 indian journal Gastroenterol 2011/08/17
Malaria situation and anopheline mosquitoes in Qom province,central iran Short Communication انگلیسی   Iran j arthropod –borne Dis 2010/12/27
Mixed Epithelial And Stromal Tumor Of The Kidney Or Adult Mesoblastic Nephroma: An Update مروری انگلیسی   Urology Journa 2010/06/01
Renal Cell Carcinoma Mimicking Adrenal Tumor Case Report انگلیسی   Journal of Oncology 2010/08/01
Renal Cell Carcinoma with Simultaneous Bilateral Adrenal Metastasis: Ipsilateral Radical Nephrectomy with Contralateral Adrenal Preservation Case Report انگلیسی   Case Reports in oncology 2010/10/19
Quality Of life In Pregnant Women Result Of A Study From KASHAN , Iran پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of medical sciences 2010/09/01
Urologist-operated ultrasound and its use in urological outpatient clinics پژوهشی انگلیسی   Patient Preference and Adherence 2011/01/21
Severe Anterior Urethral Stricture After Proximal Hypospadias Repair – Treatment And Review Of Literature Case Report انگلیسی   American Journal of Case Reports 2010/07/01
Selenium–vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate پژوهشی انگلیسی   International Journal of General Medicine 2011/01/21
Torsion of Testis in an Infant with Unilateral UDT Case Report انگلیسی   Case Reports in Medicine 2010/11/01
بررسی سطح سرمی عنصر روی زنان نخست زا،در سه ماهه سوم بارداری Letter to the Editor فارسی   مجله پزشکی هرمزگان 1389/04/01
تعیین مقدار 4 – هیدروکسی ایزولوسین در دانه شنبلیله تیمار شده و تیمار نشده با استفاده از GC پژوهشی فارسی 1385/02/25 فصلنامه گیاهان دارویی 1389/01/01
بررسی پاسخ به درمان سنگ های مجاری ادراری با پلی سیترات پتاسیم در کودکان پژوهشی فارسی 1389/04/06 مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1389/10/01
بررسی فراوانی جهش delG35 ژن کانکسین 26 در جمعیت¬های ناشنوای استان¬های چهارمحال و بختیاری، گیلان و آذربایجان شرقی با استفاده از روش Nested-PCR پژوهشی فارسی 1388/11/01 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1389/07/01
بررسی کارایی و مکانیسم حذف رنگ اسید بلاک 1 با استفاده از جاذب معدنی پامیس پژوهشی فارسی 1389/04/23 مجله سلامت و محیط، فصلنامه¬ی علمی پژوهشی انجمن علم 1389/10/01
اصلاح پست های کاری شاغلین نانوایی های شهر اراک با روش ارزیابی ارگونویک وضعیت بدن در حین کار پژوهشی فارسی 1388/03/10 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389/01/01
بررسی فاکتورهای خطر زایمان زودرس و تاثیر آموزش بر پیشگیری از آن پژوهشی فارسی 1388/11/03 دانشور 1389/02/01
بررسی اثر طب فشاری در نقطه liv3 بر شدت و مدت دیسمنوره اولیه پژوهشی فارسی 1388/07/09 فصلنامه دانش و تندرستی 1389/01/01
ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگاه¬های تهیه مبل خام صنعت مبل سازی پژوهشی فارسی 1388/07/04 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 1389/01/01
تأثير زوج درماني مبتني بر دلبستگي بر رضايت و صميميت جنسي پژوهشی فارسی 1388/11/20 اصول بهداشت رواني 1389/04/01
ارتباط سلامت روانی و سایر ویژگی های فردی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های اراک پژوهشی فارسی 1388/03/26 مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل 1389/04/01
مقایسه و رژیم فورازولیدون،آموکسی سیلین،امپرازول همراه با بیسموت و بدون بیسموت در درمان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماری زخم پپتیک پژوهشی فارسی 1388/05/15 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1389/04/01
رابطه نگرش دینی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1388 پژوهشی فارسی 1389/04/27 مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک 1389/10/01
ارائه یک مدل جهت پایش اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه ی انسانی در ایران مروری فارسی   اخلاق و تاریخ پزشکی 1389/09/01
فراوانی علائم اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران تولیدی سازه های فلزی پژوهشی فارسی 1387/02/02 اپیدمیولوژی ایران 1388/12/22
A Modified Technique Of Simple Suprapubic Prostatectomy:no bladder drainage and no bladder neck or hemostatic sutures پژوهشی انگلیسی   Urology Journa 2010/02/01
مقایسه فراوانی تمایلات سایکوتیک و نوروتیک مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده در استان گلستان طی سال 1384 پژوهشی فارسی 1387/02/16 مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1389/01/01
"comparison between Imipramine and imipramine Combined With Pseudoephedrine in 5-12-year-old Children With uncomplicated enuresis:Adouble-blind clinical trial" پژوهشی انگلیسی   Journal of Pediatric Urology 2011/02/01
مروری بر درمان سندروم روده تحریک پذیر مروری فارسی 1388/09/19 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1389/02/31
حذف جامدات معلق از پساب لاگون هوادهی با استفاده از صافی درشت دانه ی دارای جریان افقی" پژوهشی فارسی 1388/03/23 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/01/21
به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در بررسی عوامل موثر بر حاملگی ناخواسته پژوهشی فارسی 1387/11/12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/12/21
ارتباط فقر آهن با ریزش مو در خانم های 10 تا 45 سال در استان قم" پژوهشی فارسی 1388/02/26 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/12/21
اثر سلکاکسیب و آلفاتوکوفرول در القای مرگ سلولی در رده ی سلول سرطان کولون انسانی پژوهشی فارسی 1388/02/14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/12/21
ساده ترين روش تعيين آستانه بي هوازي به روش تبادل گازي در طي ورزش پژوهشی فارسی   حکیم 1381/01/01
Phenytion, Carbamazepine, Sodium Valproate And Lamotrigine Induced Cutaneous Reactions پژوهشی انگلیسی   Acta Medica Iranica 2005/01/01
تاثير تمرين نگهداري ادرار بر ظرفيت مثانه كودكان مبتلا به شب ادراري پژوهشی فارسی 1378/02/20 فصلنامه پرستاری و مامایی ایران 1379/10/01
بررسي شيوع نوزادان متولد شده با وزن پايين وعوامل مرتبط با آن در زايشگاه هاي استان قم در سال 1379 پژوهشی فارسی 1381/07/22 فيض (مجله دانشگاه علوم پزشكي كاشان) 1382/07/01
Epidemic Outbreak of Cutaneous Leishmaniasis due to Leishmania major in Ghanavat Rural District , Qom Province , Central Iran پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Public Health 2003/10/01
Determination of Association between the Decrease in Cholesterol Concentration and Sepsis in Patients Admitted in the ICU پژوهشی انگلیسی   Tanaffos 2003/07/01
اختلالات كروماتين اسپرم بر تشكيل پرونوكلئوس با انداره نا مساوي در IVF و ICSI پژوهشی فارسی   فصلنامه باروری و ناباروری 1382/01/01
تجربه هاي جهاني مديريت دفع فاضلاب در اجتماعات كوچك پژوهشی فارسی   فصلنامه آب و محیط زیست 1383/09/01
بررسي دانش ونگرش مديران پرستاري در مورد اصول مديريت پرستاري و ارتباط آن با عملكرد مديريتي آنان از ديدگاه پرسنل پرستاري پژوهشی فارسی 1383/01/01 فصلنامه پرستاري ايران 1383/10/01
ميزان رضايت بيماران بستري در بخش هاي داخلي و جراحي از خدمات پزشكي و پرستاري پژوهشی فارسی 1383/01/01 فصلنامه پرستاري ايران 1383/10/01
بررسي تاثير برخي از اختلا لات كروماتين اسپرم بر ميزان لقاح پس از انجام ICSI پژوهشی فارسی 1382/08/29 ياخته 1383/01/03
Comparison of the osteoporosis between male smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease پژوهشی انگلیسی 1383/01/01 Tanaffos 2004/05/21
بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنايع شيميايي و الكترونيك تهران بزرگ پژوهشی فارسی 1383/01/11 مجله پزشكي هرمزگان 1383/07/01
هزينه تمام شده تربيت دانشجوي پرستاري با استفاده از سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC) )در دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1381 پژوهشی فارسی   طب و تزكيه 1384/04/01
Cadmium Removal from-2 Aqueous Solutions by Ground Pine Cone پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Environmental Health Science & 2005/01/01
Protein Losing Enteropaty as a Sole Manifestation of Intestinal Non – Hodgkin s Lymphoma; A case Report and Report and Review of the Literature Case Report انگلیسی   Govaresh 2005/10/01
بررسي كارآيي فرايند بستري بي هوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي پژوهشی فارسی 1384/05/13 آب وفاضلاب 1384/07/01
بررسي ميزان اثر بخشي وعوارض اتساع با بالون در تنگي خوش خيم پيلور پژوهشی فارسی   گوارش 1384/10/01
ارزيابي آلودگي هوا از ديدگاه تحليل سود-هزينه در يك واحد توليدي پژوهشی فارسی   مجله سلامت کار ایران 1385/03/01
Comparative evaluation of urinary bladder cancer antigen and urine cytology in the diagnosis of bladder cancer پژوهشی انگلیسی 1384 Urology Journa 2005/07/01
ارزيابي ايمني واحد توليد گلوكز به روش رديابي انرژي و آناليز حفاظ ها در يك شركت گلوكز سازي پژوهشی فارسی 1385/12/07 فصلنامه علمي پژوهشي سلامت كار ايران 1386/09/26
گزارش يك مورد لنفوم بوركيت منتشر با درگيريهاي معده ، پستان وپلك Case Report فارسی 1385/07/27 گوارش 1385/07/01
هپاتيت C در استان گلستان – ايران پژوهشی فارسی 1385/06/25 گوارش 1385/07/01
بررسي آلودگي هاي درماتوفيتي آب استخر هاي شناي عمومي شهر قم در سال 84-83 پژوهشی فارسی 1384/10/18 فصل نامه ره آورد دانش دانشگاه علوم پزشكي اراك 1385/07/01
Effect of Discharge Plaining on Physical Status of Neonates پژوهشی انگلیسی 1385 Acta Medica Iranica 2006/11/01
Hydatid Cyst of Urinary Tract : Eleven Cases at a Center پژوهشی انگلیسی 1385 Urology Journa 2007/01/01
Effect of Organic Loading on The Performance of Aerated Submerged Fixed-Film Reactor (ASFFR) for Crude Oil- Containing Wastewater Treatment پژوهشی انگلیسی 1/10/2005 Iran journal environ health scinces eng 2006/04/01
بررسي ارتباط با غلظت پتاسيم و لاكتات خون بر فرآيند تهويه در طي ورزش پژوهشی فارسی   مجله علوم پايه پزشكي ايران 1385/07/01
گزارش يك مورد سرطان مهاجم معده با دست اندازي به مجاري صفراوي با تابلوي اوليه سرطان مجاري صفراوي Case Report فارسی 1385/08/28 نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسل 1385/04/01
بررسي كيفيت فيزيكي . شميايي و ميكروبي آب تصيفيه شده دستگاه هاي آب شيرين كن در شهر قم پژوهشی فارسی 1384/06/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/01/01
Epidural Painless Delivery: A Phenomenology Research پژوهشی انگلیسی   Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2007/01/01
بررسي ارتباط فاصله زماني بين شروع درمان عفونت ادراري و اسكار كليه پژوهشی فارسی 1385 بيماري هاي كودكان ايران 1385/04/01
"Effect of pilocarpine hydrochloride on unstimulated whole salvia flow rate and composition in patients with chronic graft-versus - host disease (CGgvhd) " پژوهشی انگلیسی 1385 BONE Marrow Transplantation 2007/02/19
Clinical, Epidemiological, Laboratory and Imaging Aspects Of Brucellosis With And Without Neurological Involvemen پژوهشی انگلیسی 2006 Acta Medica Iranica 2007/01/01
گزارش يك مورد سرطان آمپول واتر با تظاهرات اوليه تب ولرز وكم خوني Case Report فارسی 1385/05/20 گوارش 1385/04/01
بررسي بيماري ذخيره اي مس كبد در كودكان مبتلا به بيماري مزمن كبدي كريپتونيك مراجعه كننده به مركز طبي كودكان پژوهشی فارسی   گوارش 1385/04/01
تاثير اپيوئيدها بر پاسخ عوامل كانابينوئيدي آميگدال مركزي بر اضطراب در آزمايش elevated plus -maz پژوهشی فارسی 1386/10/18 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/11/10
بررسي وضعيت استفاده از گوشي هاي حفاظتي در جامعه كارگري استان قم و عوامل موثر بر آن در سال 1384 پژوهشی فارسی 1386/08/16 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/11/10
گندزدايي پساب تصفيه خانه شهر قم با استفاده از كمپلكس پراكسيد هيدروژن – يون نقره پژوهشی فارسی 1386/10/26 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/11/10
تاثير ماساژ به روش استروك سطحي پشت بر اضطراب سالمندان پژوهشی فارسی 1386 فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی 1386/07/01
مقايسه اثر آمي تريپتلين و نورتريپتلين در بيماران سندرم روده تحريك پذير با غلبه اسهال پژوهشی فارسی 1386 نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسل 1386/10/01
معرفي يك مورد كمياب لنفوم تخمدان در خانم 39 ساله با پارگي روده باريك Case Report فارسی 1386/07/05 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/11/10
مقاله مروري درمان هپاتيت مزمن B مروری فارسی 1386/05/01 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/09/09
آگاهي و عملكرد كشاورزان استان قم در مورد بهداشت حرفه كشاورزي در سال هاي 1386- 1385 پژوهشی فارسی 1386/09/04 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/09/09
تاثير آموزش به شيوه سخنراني و جزوه بر تغييرات وزن بدن و برخي از شاخص هاي سرمي در بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان كامكار قم در سال 1386 پژوهشی فارسی 1386/10/12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/09/09
كرونوفارماكوديناميك تزريق اينتراتكال سوفنتانيل به همراه بوپيواكائين در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني پژوهشی فارسی 1386/10/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/09/09
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان علوم پزشكي مشهد با وبدون دردقاعدگي اوليه پژوهشی فارسی 1386/01/22 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزه وار 1386/07/01
بررسي دقت آندوسونوگرافي در تشخيص علل يرقان انسدادي خارج كبدي پژوهشی فارسی 1386/08/07 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/09/09
ارتباط وزن كم زمان تولد بارويدادهاي تنش زاي زندگي پژوهشی فارسی 1385/06/28 مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1386/07/01
Evaluation of Microalbuminuria 4 to 6 Years Following Type 1 Diabetes and its Correlation to Glycemic Control in Children پژوهشی انگلیسی 1387 Iran g ped 2007/09/01
Cloning and Sequncing of Leishmania major Thiol – Specific – Antioxidant Antigen (TSA) Gene پژوهشی انگلیسی 1386 Iranian journal pediatrics 2007/01/01
تاثير حاملگي بر تشخيص افتراقي آنمي بتا تالاسمي مينور از آنمي فقر آهن پژوهشی فارسی   مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1376/07/01
كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد پژوهشی فارسی 1385/11/01 مجله دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ته 1386/07/01
The sand Fly Fauna of an Endemic Focus of Visceral Leishmaniasis in Central Iran Short Communication انگلیسی 1386 Iranian g Arthropod Dis 2007/12/01
گزارش يك مورد آبسه سل شكمي كه با تابلوي اوليه سرطان سر پانكراس تظاهر كرده است Case Report فارسی 1385/11/01 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1386/07/01
اثرات تزريق عوامل دوپا مينرژيك گيرنده هايِ D2 در هسته لوكوس سرولئوس بر علائم قطع مصرف نالوكسان در موش هاي صحرايي وابسته به مرفين پژوهشی فارسی   مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1386/03/01
بررسي اثر ديلتيازم موضعي بر شكايات بيماران پس از جراحي آنال پژوهشی فارسی 1386/05/17 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/04/09
بررسي مقايسه اي اثر بخشي تتراسايكلین و محلول آب اكسيژنه موضعي در ترميم زخم هاي صورت پژوهشی فارسی 1386/02/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/04/09
بررسي كفايت همودياليز در بيماران همودياليزي دايمي مراجعه كننده به مركز آموزش درماني كامكار و حضرت وليعصر(عج)استان قم در سال1385 پژوهشی فارسی 1386/05/17 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/05/17
The Treatment of Wastewater Containing Crude Oil with Aerated Submerged Fixed-Film Reactor پژوهشی انگلیسی   Pakistan journal of Biological Sciences 2007/09/01
مديريت زيست محيطي زايدات جامد صنايع سنگبري مطالعه موردي استان قم پژوهشی فارسی 1385/11/20 فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست 1386/04/02
Attenuation of morphine withdrawal signs by muscimol in the locus coeruleus of rats پژوهشی انگلیسی 1386 Behavioural Pharmacology 2008/05/01
The effect of discharge planning on physical status of Iranian mothers in postpartum period پژوهشی انگلیسی   middle east journal of digestive diseases 2007/02/01
شيوع گواتر و ميزان ادرار در دانش آموزان 10 – 7 ساله استان قم در سال 1380 پژوهشی فارسی 1384/06/06 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/01/09
بررسي مقايسه اي عوارض نوزادي زايمان طبيعي بي درد و زايمان طبیعي بدون كنترل درد در مركز آموزشي درماني ايزدي قم سال 1383 -1384 پژوهشی فارسی 1385/11/23 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/01/09
معرفي يك مورد حاملگي موفقيت آميز در بيمار مبتلا به آرتريت تاكاياسو Case Report فارسی 1385/02/04 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1386/01/09
بررسي آگاهي ونگرش زنان باردار نسبت به تعاليم بهداشتي اسلام در دوران بارداري و شير دهي در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1384 پژوهشی فارسی 1385/04/21 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1386/01/01
هپاتيت A .E در شرق استان گلستان پژوهشی فارسی   نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسل 1386/01/01
مقايسه تركيب بزاق كامل تحريكي در دانشجويان دندانپزشكي دختر دانشگاه علوم پزشكي تهران و زنان يائسه در سال 1383 پژوهشی فارسی 1384/10/06 مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1386/07/01
گزارش يك مورد بلع مسواك توسط خانمي بدون اختلال ذهني و رواني Case Report فارسی 1385/09/06 گوارش 1386/01/01
محاسبه بار منتسب به اضافه وزن و چاقي در بيماري هاي غير واگير در استان مركزي پژوهشی فارسی 1388/07/14 مجله دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1388/10/01
مقايسه الگوي پيشرفت زايمان در زنان اول زاي شهر فسا با منحني فريدمن پژوهشی فارسی 1387/12/01 فصلنامه حیات 1388/07/01
Antibiotics Self – Medication among Southern Iranian University Students پژوهشی انگلیسی 1388 International journal of Pharmaceutics 2009/01/01
Application of Moringa oleifer Seed Extract and Polyaluminum Chloride in Water Treatment پژوهشی انگلیسی 1388 World Applied Sciences Journal 2009/08/01
Fournier gangrene presenting In a patient with undiagnosed rectal adenocarcinoma : a case report Case Report انگلیسی   cases journal 2009/12/03
پيشگويي كننده ها ي سوء تغذيه در كودكان 5-2 ساله شهر زاهدان ، 1387 پژوهشی فارسی 1387/10/12 مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1388/07/01
HIV/ AIDS Knowledge and attitudes of Southern Iranian students پژوهشی انگلیسی   Electronic Physician 2009/11/10
Depression Prevalence and Related Factors in Iranian Students پژوهشی انگلیسی 1388 Pakistan journal of Biological Sciences 2009/10/15
Investigation of Cadmium and Lead Contents in Iranian Rice Cultivated in Babol Region پژوهشی انگلیسی   Asia Journal of Chemistry 2010/03/01
Determination of Cadmium and Lead Contents in Black Tea and Tea Liquor from Iran پژوهشی انگلیسی   Asia Journal of Chemistry 2010/03/01
Survey of Corrosion and Scaling Potential Produced Water from Ilam Water Treatment Plant پژوهشی انگلیسی 1388 World Applied Sciences Journal 2009/07/01
A huge left Staghorn kidney, a case report of inevitable open surgery: a case report Case Report انگلیسی 1388 cases journal 2009/09/11
Optimization of solid – phase extraction using developed modern sorbent for trace determination of ametryn in environmental matrices پژوهشی انگلیسی   Journal of Hazardous Materials 2009/06/06
گزارش يك مورد نادر موكور مايكوز تراشه در بيمار مبتلا به ديابت Case Report فارسی 1387/10/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/08/08
بررسي شدت مشكلات پژوهشي قبل وبعد از مداخلات اداري و مديريتي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و محقيقين دانشگاه علوم پزشكي قم ، سال 1387-1383 پژوهشی فارسی 1388/03/11 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/08/08
اثر ضد ديابتي عصاره آبي تيغه ي مياني گردو و ديابت شيرين در طب سنتي ايران پژوهشی فارسی 1387/09/25 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/08/08
ارزیابی کمی و کیفی آلودگی قارچی هواي بخش هاي مختلف بیمارستان کامکار قم، سال 1386 پژوهشی فارسی 1387/05/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/08/08
تظاهرا ت باليني و علل سنگ هاي كليه و مجاري ادراري كودكان زير 14 سال مراجعه كننده به بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم سال87- 86 پژوهشی فارسی   مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک 1388/07/01
سنجش اعتبار شاخص هاي افتراقي در غربالگري بتا- تالاسمي منيور پژوهشی فارسی 1387/11/13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/08/08
ارزيابي ارگونوميكي وضيتهاي كاري شاغلين نانوايي هاي شهر ارك به روش OWAS پژوهشی فارسی   مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 1388/01/01
بررسي مقايسه اي فراواني عوامل خطر بيماران بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك و هموراژيك بستري در بيمارستان رسول اكرم (ص پژوهشی فارسی   فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي 1388/01/01
تاثير آموزش و آماده سازي بر اضطراب زنان مراجعه كننده براي ماموگرافي پژوهشی فارسی   مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1388/04/01
Self Medication with Antibiotics; Is it a problem Self among Iranian College Student in Tehran پژوهشی انگلیسی   Journal of Biological Sciences 2009/08/06
Rapid detection of Leishmania Infantum Infection In dogs : a comparative study using fast screening test (FAST ) and direct agglutination test (DAT) In Iran پژوهشی انگلیسی   Parasitology res 2009/05/12
بررسي اثر هپاتيت B,C بر آنمي در بيماران همودياليزي پژوهشی فارسی 1387/08/23 پزشكي قانوني (مجله سازمان پزشكي قانوني كشور) 1388/01/01
Is screening for IgG antibody to cytomegalovirus and Epstein-bar virus infections mandatory in potential renal transplants and donors in Iran? پژوهشی انگلیسی   Transplantation Proceedings 2009/09/01
The creation of management systems for funding priorities in wastewater project in rural communities in the Islamic republic of iran پژوهشی انگلیسی   Water Science & Technology 2008/01/01
رضايت بيماران از پزشكان عمومي شهر قم و عوامل موثر بر آن (سال هاي 1385 – 1384 ) پژوهشی فارسی   نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسل 1387/10/01
Physical and Chemical Water Quality of Ilam Water Treatment Plant پژوهشی انگلیسی   World Applied Sciences Journal 2009/12/01
Application of multivariate analysis to the screening of molecularly imprinted polymers(MIPs)for ametryn پژوهشی انگلیسی   talanta Article in press 2008/01/14
بهينه سازي روش ميكرو استخراج اتيل بنزن موجود در نمونه هاي ادرار با استفاده از فاز جامد در ارزيابي مواجهه هاي شغلي پژوهشی فارسی 1387/10/22 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/07/08
طراحي و اجراي روش چند بار مصرف كردن دستگاه بندليگاسيون واريس مري پژوهشی فارسی   گوارش 1387/04/01
پسودوتومور سربري بعد ازپيوند كليه پژوهشی فارسی 1387/02/10 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/07/08
Portulaca oleracea L. in the Treatment of Patients with Abnormal Uterine Bleeding: A Pilot Clinical Trial پژوهشی انگلیسی   Phytotherapy Research 2009/03/09
بررسي ميزان بهبود خود به خودي ريفلاكس و زيكويورترال در كودكان ايراني پژوهشی فارسی 1387/05/12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/04/09
تعيين ميزان كم خوني دربيماران بستري با عفونت باكتريال حاد ذر بيمارستان هاي قم در سال 1386 پژوهشی فارسی 1387/06/27 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/04/09
گزارش يك مورد همانژيوم كبدي بسيار بزرگ منجر به جراحي پژوهشی فارسی 1387/09/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/10/01
بررسي شاخص هاي بهداشت محيطي هتل ها و مهمان سراهاي شهر مقدس قم در سال 1385 پژوهشی فارسی 1387/03/08 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/11/10
ارتباط بين قد،نمايه توده بدني اوليه و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان سخت در مراجعين به زايشگاههاي دولتي شهر قم ، سال 1385 پژوهشی فارسی 1387/08/15 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/11/10
آنسفالوپاتي هاشيموتو مروری فارسی 1387/05/01 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/08/09
عوامل خطر ساز زخم پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت مركز آموزشي – درماني كامكار شهر قم سال 1385 پژوهشی فارسی 1387/04/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/08/09
مقايسه ارزش پروتئيني يك نمونه غذاي صنعتي كودك ( سرلاك) با غذاي خانگي ( بر پايه مخلوط ماكاروني همراه سويا ) و استاندارد كازئين در موش هاي صحرايي نر پژوهشی فارسی 1387/06/25 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/08/09
A case series of Abuse of a New opioid Combination ,Norjizak پژوهشی انگلیسی   Journal of Addictive Diseases 2009/04/01
Hysterosalpingographic Abnormalities in Infertile women پژوهشی انگلیسی   Research journal of biological sciences 2008/07/01
Impact of High Natural Background Radiation on Womans Primary Infertility پژوهشی انگلیسی   Research journal of biological sciences 2008/09/01
Relationship of stimulated saliva 17-estradiol and oral dryness feeling in menopause پژوهشی انگلیسی   maturitas 2009/02/20
Attenuation of morphine withdrawal signs by low level laser therapy in rats پژوهشی انگلیسی   Brain Research Protocols 2009/01/01
Effective Factors on Occupational Noise Protection Among Industerial Workers پژوهشی انگلیسی   Research journal of biological sciences 2008/07/01
Ventilation,Potassium and Lactate During Incremental Exercise in Men Athletes پژوهشی انگلیسی   Research journal of biological sciences 2009/07/01
Adolescent problem behaviours predicting DSM-IV diagnosis of multiple substance use disorder پژوهشی انگلیسی   Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2008/05/01
A Large Family with Spinocerebellar Ataxia Type 6 in Iran :A Clinical And Genetic Study Brief Report انگلیسی   Arch Iranian med 2008/07/01
Attenuation of morphine withdrawal signs by GABA receptor agonist in the locus coeruleus of rats پژوهشی انگلیسی   Behavioural Brain Reaserch 2009/01/03
The Impact of Episodic and chronic Poverty on Child Cognitive Development پژوهشی انگلیسی   The Journal of Pediatrics 2009/02/01
Early pubertal maturation in the prediction of early adult substance use:a prospective study Research Report انگلیسی   Addiction Biology 2009/01/01
ارزشيابي اثرات بهداشتي ذرات معلق در هوا بر روي كارگران در يك كارخانه كاشي سازي پژوهشی فارسی 1386/05/13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/04/09
سنجش آگاهي و عملكرد بيماران ديابتي قم نسبت به مراقبت از خود پژوهشی فارسی 1387/01/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/04/09
تاثير سولفات روي بر اسهال حاد كودكان بستري ( یک كارآزمايي باليني) پژوهشی فارسی 1387/06/07 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/04/09
بررسي ميزان كمبود لاكتاز و رشد مفرط باكتري ها در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير پژوهشی فارسی 1386/01/29 نظام پزشكي (مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسل 1387/01/01
COMPLICATED PARAPNEUMONIC EFFUSION: ETIOLOGY AND RESULTS OF LUNG DECORTICATION Research Report انگلیسی   Acta Medica Iranica 2008/04/01
بررسي اثر دريافت آلبالو در مقايسه با آلوپورينول بر سطح اسيداوريك سرم ، بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو و فعاليت كبدي آنزيم گزانتنين اكسيداز/ گزانتين دهيدروژناز در موش هاي صحرايي هايپراوريسميك پژوهشی فارسی 1387/05/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/04/09
Early childhood predictors of early substance use and substance use disorders : prospective study پژوهشی انگلیسی   Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 2008/08/01
Uteral Endometrosis: A Report of Two Cases Case Report انگلیسی   Iranian Journal of Pathology 2008/09/01
كارايي صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF ) در كاهش كليفرم پساب خروجي لاگون هوادهي تصفيه خانه فاضلاب شهر قم پژوهشی فارسی 1386/06/27 آب وفاضلاب 1387/04/01
تاثير ماساژ پشت به روش Slow- stroke بر پرفشاري خون سالمندان پژوهشی فارسی 1386/04/17 دو ماهنامه پرستاری ایران 1387/04/01
Neonatal Diabetes Mellitus Due to Pancreatic Agenesis Case Report انگلیسی   Archives of Iranian Medicine 2008/05/01
Cadmimum content in rice and its daily intake in Ghaemshahr region of Iran پژوهشی انگلیسی   African Journal of Biotechnology 2010/10/20
Assessment of Personality Traits in Dysmenorrheic Young Women پژوهشی انگلیسی   Research journal of biological sciences 2008/08/01
سندرم هموليتيك اورميك: گزارش يك موردنارسايي كليه و بازگشت عملكرد كليوي پس از 15 ماه Case Report فارسی 1387/01/17 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/11
معرفي يك مورد حاملگي موفقيت آميز در بيمار مبتلا به نارسايي مزمن پيشرفته كليه Case Report فارسی 1387/01/22 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/11
نتايج اولين گروه بيماران لاپاراسكوپيك كوله سيستكتومي در بيمارستان آيت الله گلپايگاني شهر قم در سال هاي 1386-1384 پژوهشی فارسی 1387/03/21 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/14
Adult Mesoblastic Nephroma: a Case With Fatal Recurrence Case Report انگلیسی   Urology Journa 2008/04/01
اپيدميولوژي عفونت هاي دستگاه ادراري در اطفال بسنري در بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم در سال 1385-1384 پژوهشی فارسی 1386/07/24 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/11
بررسي مقايسه اي مشكلات گوارشي مكمل آهن و پلاسبو در زنان باردار با هموگلوبين بيش از 2/13 گرم بر دسي ليتر پژوهشی فارسی 1384/06/05 مجله علوم پزشکی رازی 1387/01/01
بررسي ميزان كلسيم ، فسفر و پاراتورمون و ارتباط آن با كلسيفيكاسيون دريچه قلبي در بيماران همودياليزي پژوهشی فارسی 1386/05/03 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/11
Nonlinear optical responses of Sudan IV Doped liquid crystal by Z-scan and moiré deflectometry techniques پژوهشی انگلیسی   Journal of Molecular Liquids 2008/08/01
ارزيابي اثر مكمل متاوانادات بر گلوكز و ليپيد مبتلايان ديابت نوع 2، مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت استان يزد در تابستان 1386 پژوهشی فارسی 1387/02/29 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1387/01/11
معرفي يك مورد نادر تومور سلول هاي ژرمينال مخلوط تخمدان Case Report فارسی 1387/05/02 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/07/08
اثر سيلیمارين بر فيبروز ريوي ناشي از بلئومايسين در موش پژوهشی فارسی 1387/11/06 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1388/07/08
Sister chromatid exhange in peripheral blood l ymphocytes as a possible breast cancer risk biomarker : A study of Iranian patients with breast cancer پژوهشی انگلیسی   Egypt . g . Med. Hum. Genet 2009/05/01
The Effect of Well Depth On Water Quality In Neiboring Zone of Zayandehround , Iran پژوهشی انگلیسی   World Applied Sciences Journal 2009/04/14
Compoting Plant Leachate Treatment by Coagulation – Flocculation Process پژوهشی انگلیسی   َAmerican – Eurasian g. Agric 2009/09/01طراحی و برنامه نویسی : شرکت فن آوری اطلاع رسانی رویا پرداز ماد